Учебно-производственная работа

Кабинеты и лаборатории

Колледждің дәрісханалардың

атауы

Наименование кабинета

колледжа

Қазақстан тарихы

Истории Казахстана

Шетел тілі

Иностранного языка

Алғашқы әскери дайындық

Начальной военной подготовки

Физика

Физики

Шетел тілі

Иностранного языка

Математика және жоғарғы математика

Математики и высшей математики

Қазақ тілі мен әдебиет

Казахского языка и литературы

Орыс тілі мен әдебиет

Русского языка и литературы

Химия

Химии

Информатика

Информатики

Информатика

Информатики

Биология

Биологии

Мемлекеттік тілдегі іс -қағаздарын жүргізу

Делопроизводства на государственном языке

Стандарттау, метрология және сертификация

Стандартизация, метрология и сертификации

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік экология

Охраны труда и промышленной экологии

Қаржылық есеп, аудит

Финансового учёта, аудита

Экономикалық талдау және қаржы есебінің талдауы

Экономического анализа и анализа финансовой отчётности

Нарықтық экономика негіздері менеджмент маркетинг

Основ экономики менеджмента и маркетинга

Курстық және дипломдық жобалау

Инженерлік графика және сызу

Курсового и дипломного проектирования. Инженерной графики и черчения

Математикалық моделдеу, математикалық статистика

Математического моделирования, математической статистики

Техникалық механика

Технической механики

Қазандық қондырғылар жылумен жабдықтау

Котельных установок и теплоснабжения

Су дайындау

Водоподготовки

Поезд қозғалысын басқару және ұйымдастыру

Организация и управление движением поездов

Жол және станса құрылғылары

Устройство пути и станций

Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру

Организация грузовой и коммерческой работы

Дискреттік құрылғылар

Дискретных устройств

Электрлік жарықтандыру

Электрического освещения

Машина жасау технологиясы және металл кескіш жабдықтар

Технологии и производства машиностроения

Көтергіш -транспортық машиналар

Подъёмно-транспортных машин

Темір жолдарда техникалық пайдалану және қозғалыстың қаупсіздігі

Технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения

Астық және өнімдерінің сапасын сараптау

Экспериза качества зерна и пищевых продуктов

Мастерские

Слесарлық-механикалық шеберхана

Слесарно-механическая

Оқу шеберханасы

Учебная мастерская

Электрмонтаждық

Электромонтажная

Галерея
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre