Дебаттықойындар

Колледжде АӨФ форматындапікірталасойындарыөтті.

ПікірталасқаҚИнЭУкәсіпкерлікколледжінің «Алаш» командасыжәнеҚостанай Автомобиль көлігіколледжінің «Автодор»командасықатысты.

Пікірталасбарысындаекітараптәжірибеалмасты, өзпікірінқорғауғадәлелдеркелтірді, шешендікшеберліктідамытты, ой-өрісінкеңейтті, қазіргіәлемдеқажеттідағдылардыдамытты.

Колледж командасы автомобиль көлігіколледжініңкомандасынадебатойыныңөткізугебелсендіқатысқаныүшіналғысбілдіреді.

 

Пікір үстеу

Открыть чат